Regulamin Niepublicznego Przedszkola Reksio i Przyjaciele

Część I. Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, realizującą zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz w zgodnie z innymi programami obowiązującymi w Przedszkolu w danym roku szkolnym, w tym w szczególności rozszerzonym programem nauki języka angielskiego i rozszerzonym programem zajęć sensorycznych.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor Przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu Nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
 5. Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
 6. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola stanowi podpisana z Rodzicami dziecka (Opiekunami prawnymi) umowa o sprawowanie opieki oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej w danym roku kalendarzowym ustala organ prowadzący.
 7. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 18.00. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka po godz. 18.00 za dodatkową opłatą oraz po wcześniejszym ustaleniu tego z Dyrektorem. Opłata za pozostawienie dziecka po godzinie 18:00 oraz za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 60 złotych.
 8. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem przerwy w działaniu Przedszkola to: 01.11 Dzień Wszystkich Świętych, 11 Dzień Niepodległości, 25-26.12 Boże Narodzenie, 01.01 Nowy Rok, 06.01 Święto Trzech Króli, Poniedziałek Wielkanocny,1.05 – 3.05 przerwa majowa, Boże Ciało, 15.08 Wniebowzięcie NMP, o czym jest mowa w Statucie Przedszkola. W dni 24.12 i 31.12 praca Przedszkola zostaje skrócona do godz. 13.00.
 9. Ramowy rozkład dnia, określający czas realizacji zajęć i godziny posiłków, podany jest do wiadomości rodziców drogą e-mailową lub/i na stronie internetowej Przedszkola, w ramach oddziału do którego przynależy W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zmienić organizację dnia.

Część II. Ogólne zasady pobytu dziecka w Przedszkolu.

Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci do/z Przedszkola.

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 7:00 do 18:00, przez 12 miesięcy w roku, za wyjątkiem dni wymienionych w części pierwszej Regulaminu punkt 8.
 2. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów, i tym podobnych objawów wskazujących na infekcję lub też chorobę zakaźną. W przypadku zaobserwowania powyższych przez Nauczyciela, Rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o konieczności odbioru dziecka. Odbiór dziecka musi zostać dokonany w ciągu 1,5 godziny. W przypadku nie odebrania dziecka lub braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Rodzicem, dziecko zostanie umieszczone w osobnym pomieszczeniu, pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela. Ten czas traktujemy jako konieczny do zapewnienia indywidualnej opieki mającej na celu uchronienie reszty grupy przed zachorowaniem (dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące z wymiotami czy biegunką, czy też objawami chorób zakaźnych typu ospa itd. nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi). Każda godzina indywidualnej opieki jest płatna w wysokości 60zł.
 3. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do Przedszkola, w tym również dziecka, które poprzedniego dnia wymiotowało lub miało biegunkę czy też objawy choroby zakaźnej np. wysypkę. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania na ten temat wyczerpujących informacji. W sytuacjach budzących wątpliwość Nauczyciel, za zgodą Dyrektora, może poprosić Rodzica o dostarczenie zaświadczenia o nie zarażaniu. Zaświadczenie takie nie będzie honorowane w sytuacjach gdy widoczny stan dziecka (katar, kaszel, osłabienie, itp.) nie pozostawia wątpliwości co do jego zdrowia i samopoczucia.
 4. Dziecko zgłoszone i przyjęte do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić Nauczyciela danego oddziału.
 5. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez Rodziców/ Opiekunów prawnych), bądź inne osoby (pełnoletnie), upoważnione przez Rodziców. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną  tylko  za  okazaniem  dokumentu tożsamości.
 6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dzieci przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, to jest najpóźniej na godzinę 9.00. Za wyjątkiem sytuacji losowych (w tym przypadku Rodzic/Opiekun prawny informuje Przedszkole o godzinie przyjścia dziecka). Dziecko oddawane jest pod opiekę Nauczycielowi, przy wejściu do sali.
 7. Rodzice/Opiekunowie prawni nie mogą przebywać wewnątrz sali oddziału grupy (za wyjątkiem okresu adaptacyjnego lub innych ustaleń z Nauczycielem lub Dyrekcją).
 8. Okres adaptacyjny określa się jako tygodniowy, pełny pobyt dziecka w Przedszkolu tj. minimum od godziny 9:00 do 16:00. Z tego tytułu należ pokryć dodatkową opłatę w wysokości 500zł.
 9. Dłuższa rozmowa z Nauczycielem odbywa się w biurze Dyrektora Przedszkola/ Organu Prowadzącego Przedszkola, po umówieniu dogodnego
 10. Nauczyciele pozostają do telefonicznej dyspozycji Rodzica w ciągu dnia oraz w miarę możliwości również do dyspozycji emaliowej, poprzez kontakt z Dyrektorem Przedszkola: adres mailowy placówki tj. biuro@przedszkole-reksio.waw.pl
 11. Po odebraniu dziecka od Nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą (w sali lub na placu zabaw) pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic.

Pobyt w Przedszkolu.

 1. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, również umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne.
 2. Dziecko nie może podczas pobytu w Przedszkolu być ubrane w biżuterię mogącą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia (wiszące kolczyki, łańcuszki, ).
 3. Przynoszenie zabawek regulowane jest ustnymi umowami zawartymi w poszczególnych grupach między Rodzicami a Nauczycielami dziecka. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki (przedmioty) przyniesione przez dziecko z domu.
 4. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola żadnych produktów spożywczych, w tym drobnych przekąsek takich jak gumy, lizaki, cukierki.
 5. Przedszkole nie może podawać dzieciom żadnych leków, parafarmaceutyków ani suplementów diety.
 6. Dziecko otrzymuje w przedszkolu 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

  Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2,5-6 lat.

 7. Istnieje możliwość     zapewnienia     dziecku    diety    specjalnej     eliminacyjnej     (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Dyrektorem Przedszkola).

Część III. Zasady współpracy Rodzica z Nauczycielem.

 1. Na pierwszym miejscu jest dziecko i jego dobro.
 2. Relacja pomiędzy Rodzicami a Nauczycielami powinna uwzględniać potrzeby obu stron.
 3. W sytuacjach problemowych dążymy do jak najszybszego, polubownego rozwiązania.
 4. Odpowiedzialność za dobrą i efektywną współpracę, ponoszą w równym stopniu Nauczyciele i Rodzice.
 5. Rodzic zna i akceptuje założenia wychowawcze i edukacyjne realizowane przez Przedszkole oraz aktualne dokumenty.
 6. Rodzic utrzymuje systematyczny, życzliwy kontakt z Nauczycielem w sprawach postępów i zachowania dziecka, uczestnicząc w zebraniach, dniach otwartych, uroczystościach przedszkolnych.
 7. Rodzic wspiera Nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym pamiętając, że są to osoby życzliwe jego dziecku.
 8. W sprawach trudnych rodzic szuka wraz z Nauczycielem wspólnego rozwiązania problemu, opierając się na zasadzie wzajemnego szacunku – każda strona powinna uznać i uszanować prawa i kompetencje drugiej.
 9. W relacjach Rodzic – Nauczyciel obowiązują:- zasada pozytywnej otwartej współpracy, zasada partnerstwa, zasada jedności oddziaływań, zasada systematycznej współpracy.

Część IV. Procedura wycieczek i spacerów.

 1. Organizatorem wycieczek pieszych i spacerów jest Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przy- jaciele. W zorganizowaniu wycieczek Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami.
 2. Rodzice dziecka podpisują jednorazową zgodę na udział we wszystkich organizowanych przez Przedszkole wycieczkach i spacerach, obowiązującą do zakończenia edukacji przed- szkolnej dziecka. W przypadku braku zgody na poszczególną wycieczkę Rodzic/Opiekun prawny zgłasza się do Nauczyciele lub Dyrektora Przedszkola drogą mailowa, telefoniczną lub osobiście w biurze.
 3. Wycieczki piesze i spacery mogą być organizowane w ramach zajęć wychowawczo – dydak- tycznych i poza nimi. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostoso- wane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a przede wszystkim ich bieżących umiejętności, które oceniają Nauczyciele (w tym w szczególności sprawności fizycznej i ich możliwości psychofizycznych).
 4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 5. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wy- cieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły. Dyrektor Przedszkola nadzoruje, zgodną z prawem organizację wycieczki i spaceru. Opiekun spaceru lub wycieczki i spaceru sprawuje opiekę bieżącą i ciągłą podczas wycieczki.
 7. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: przygotowanie dokumentacji wycieczki i przekazanie jej do archiwum przedszkola, opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki, sprawowanie nadzoru w tym zakresie, zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu, dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki np. do kina, teatru czy koncert i rozliczenie po jej zakończeniu.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. Rodzice i Nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziały- wania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego
 2. Wszelkie działanie na szkodę placówki ze strony rodziców, opiekunów dziecka lub jego najbliższych bądź zakłócanie harmonijnej współpracy może być powodem do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola bez zachowania okresu wypowiedze- nia.
 3. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z paragrafem 22 Statutu
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przyno- szone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 5. Regulamin obowiązuje całą społeczność przedszkolną: wszystkich pracowników przed- szkola, rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, jak również wszystkie osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci oraz same
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2020 r.

Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele

+48 510 480 260

07:00 - 18:00

Aleja Rzeczypospolitej 20/U4 02-972 Warszawa