Regulamin Niepublicznego Przedszkola Reksio i Przyjaciele

Część I. Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, realizującą zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz w zgodnie z innymi programami obowiązującymi w Przedszkolu w danym roku szkolnym, w tym w szczególności rozszerzonym programem nauki języka angielskiego i rozszerzonym programem zajęć sensorycznych.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor Przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu Nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
 5. Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
 6. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola stanowi podpisana z Rodzicami dziecka (Opiekunami prawnymi) umowa o sprawowanie opieki oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej w danym roku kalendarzowym ustala organ prowadzący.
 7. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 18.00. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka po godz. 18.00 za dodatkową opłatą oraz po wcześniejszym ustaleniu tego z Dyrektorem. Opłata za pozostawienie dziecka po godzinie 18:00 oraz za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 60 złotych.
 8. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem przerwy w działaniu Przedszkola to: 01.11 Dzień Wszystkich Świętych, 11 Dzień Niepodległości, 25-26.12 Boże Narodzenie, 01.01 Nowy Rok, 06.01 Święto Trzech Króli, Poniedziałek Wielkanocny,1.05 – 3.05 przerwa majowa, Boże Ciało, 15.08 Wniebowzięcie NMP, o czym jest mowa w Statucie Przedszkola. W dni 24.12 i 31.12 praca Przedszkola zostaje skrócona do godz. 13.00.
 9. Ramowy rozkład dnia, określający czas realizacji zajęć i godziny posiłków, podany jest do wiadomości rodziców drogą e-mailową lub/i na stronie internetowej Przedszkola, w ramach oddziału do którego przynależy W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zmienić organizację dnia.

Część II. Ogólne zasady pobytu dziecka w Przedszkolu.

Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci do/z Przedszkola.

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 7:00 do 18:00, przez 12 miesięcy w roku, za wyjątkiem dni wymienionych w części pierwszej Regulaminu punkt 8.
 2. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów, i tym podobnych objawów wskazujących na infekcję lub też chorobę zakaźną. W przypadku zaobserwowania powyższych przez Nauczyciela, Rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o konieczności odbioru dziecka. Odbiór dziecka musi zostać dokonany w ciągu 1,5 godziny. W przypadku nie odebrania dziecka lub braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Rodzicem, dziecko zostanie umieszczone w osobnym pomieszczeniu, pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela. Ten czas traktujemy jako konieczny do zapewnienia indywidualnej opieki mającej na celu uchronienie reszty grupy przed zachorowaniem (dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące z wymiotami czy biegunką, czy też objawami chorób zakaźnych typu ospa itd. nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi). Każda godzina indywidualnej opieki jest płatna w wysokości 60zł.
 3. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do Przedszkola, w tym również dziecka, które poprzedniego dnia wymiotowało lub miało biegunkę czy też objawy choroby zakaźnej np. wysypkę. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania na ten temat wyczerpujących informacji. W sytuacjach budzących wątpliwość Nauczyciel, za zgodą Dyrektora, może poprosić Rodzica o dostarczenie zaświadczenia o nie zarażaniu. Zaświadczenie takie nie będzie honorowane w sytuacjach gdy widoczny stan dziecka (katar, kaszel, osłabienie, itp.) nie pozostawia wątpliwości co do jego zdrowia i samopoczucia.
 4. Dziecko zgłoszone i przyjęte do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić Nauczyciela danego oddziału.
 5. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez Rodziców/ Opiekunów prawnych), bądź inne osoby (pełnoletnie), upoważnione przez Rodziców. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną  tylko  za  okazaniem  dokumentu tożsamości.
 6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dzieci przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, to jest najpóźniej na godzinę 9.00. Za wyjątkiem sytuacji losowych (w tym przypadku Rodzic/Opiekun prawny informuje Przedszkole o godzinie przyjścia dziecka). Dziecko oddawane jest pod opiekę Nauczycielowi, przy wejściu do sali.
 7. Rodzice/Opiekunowie prawni nie mogą przebywać wewnątrz sali oddziału grupy (za wyjątkiem okresu adaptacyjnego lub innych ustaleń z Nauczycielem lub Dyrekcją).
 8. Okres adaptacyjny określa się jako tygodniowy, pełny pobyt dziecka w Przedszkolu tj. minimum od godziny 9:00 do 16:00. Z tego tytułu należ pokryć dodatkową opłatę w wysokości 500zł.
 9. Dłuższa rozmowa z Nauczycielem odbywa się w biurze Dyrektora Przedszkola/ Organu Prowadzącego Przedszkola, po umówieniu dogodnego
 10. Nauczyciele pozostają do telefonicznej dyspozycji Rodzica w ciągu dnia oraz w miarę możliwości również do dyspozycji emaliowej, poprzez kontakt z Dyrektorem Przedszkola: adres mailowy placówki tj. biuro@przedszkole-reksio.waw.pl
 11. Po odebraniu dziecka od Nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą (w sali lub na placu zabaw) pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic.

Pobyt w Przedszkolu.

 1. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, również umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne.
 2. Dziecko nie może podczas pobytu w Przedszkolu być ubrane w biżuterię mogącą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia (wiszące kolczyki, łańcuszki, ).
 3. Przynoszenie zabawek regulowane jest ustnymi umowami zawartymi w poszczególnych grupach między Rodzicami a Nauczycielami dziecka. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki (przedmioty) przyniesione przez dziecko z domu.
 4. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola żadnych produktów spożywczych, w tym drobnych przekąsek takich jak gumy, lizaki, cukierki.
 5. Przedszkole nie może podawać dzieciom żadnych leków, parafarmaceutyków ani suplementów diety.
 6. Dziecko otrzymuje w przedszkolu 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

  Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2,5-6 lat.

 7. Istnieje możliwość     zapewnienia     dziecku    diety    specjalnej     eliminacyjnej     (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Dyrektorem Przedszkola).

Część III. Zasady współpracy Rodzica z Nauczycielem.

 1. Na pierwszym miejscu jest dziecko i jego dobro.
 2. Relacja pomiędzy Rodzicami a Nauczycielami powinna uwzględniać potrzeby obu stron.
 3. W sytuacjach problemowych dążymy do jak najszybszego, polubownego rozwiązania.
 4. Odpowiedzialność za dobrą i efektywną współpracę, ponoszą w równym stopniu Nauczyciele i Rodzice.
 5. Rodzic zna i akceptuje założenia wychowawcze i edukacyjne realizowane przez Przedszkole oraz aktualne dokumenty.
 6. Rodzic utrzymuje systematyczny, życzliwy kontakt z Nauczycielem w sprawach postępów i zachowania dziecka, uczestnicząc w zebraniach, dniach otwartych, uroczystościach przedszkolnych.
 7. Rodzic wspiera Nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym pamiętając, że są to osoby życzliwe jego dziecku.
 8. W sprawach trudnych rodzic szuka wraz z Nauczycielem wspólnego rozwiązania problemu, opierając się na zasadzie wzajemnego szacunku – każda strona powinna uznać i uszanować prawa i kompetencje drugiej.
 9. W relacjach Rodzic – Nauczyciel obowiązują:- zasada pozytywnej otwartej współpracy, zasada partnerstwa, zasada jedności oddziaływań, zasada systematycznej współpracy.

Część IV. Procedura wycieczek i spacerów.

 1. Organizatorem wycieczek pieszych i spacerów jest Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przy- jaciele. W zorganizowaniu wycieczek Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami.
 2. Rodzice dziecka podpisują jednorazową zgodę na udział we wszystkich organizowanych przez Przedszkole wycieczkach i spacerach, obowiązującą do zakończenia edukacji przed- szkolnej dziecka. W przypadku braku zgody na poszczególną wycieczkę Rodzic/Opiekun prawny zgłasza się do Nauczyciele lub Dyrektora Przedszkola drogą mailowa, telefoniczną lub osobiście w biurze.
 3. Wycieczki piesze i spacery mogą być organizowane w ramach zajęć wychowawczo – dydak- tycznych i poza nimi. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostoso- wane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a przede wszystkim ich bieżących umiejętności, które oceniają Nauczyciele (w tym w szczególności sprawności fizycznej i ich możliwości psychofizycznych).
 4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 5. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wy- cieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły. Dyrektor Przedszkola nadzoruje, zgodną z prawem organizację wycieczki i spaceru. Opiekun spaceru lub wycieczki i spaceru sprawuje opiekę bieżącą i ciągłą podczas wycieczki.
 7. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: przygotowanie dokumentacji wycieczki i przekazanie jej do archiwum przedszkola, opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki, sprawowanie nadzoru w tym zakresie, zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu, dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki np. do kina, teatru czy koncert i rozliczenie po jej zakończeniu.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. Rodzice i Nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziały- wania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego
 2. Wszelkie działanie na szkodę placówki ze strony rodziców, opiekunów dziecka lub jego najbliższych bądź zakłócanie harmonijnej współpracy może być powodem do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola bez zachowania okresu wypowiedze- nia.
 3. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z paragrafem 22 Statutu
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przyno- szone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 5. Regulamin obowiązuje całą społeczność przedszkolną: wszystkich pracowników przed- szkola, rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, jak również wszystkie osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci oraz same
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2020 r.

Statut Niepublicznego Przedszkola Reksio i Przyjaciele

Podstawy prawne

 1. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 2156,ze zm.).
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977).
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz.895).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( Dz. U. z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 nr 168 poz. 1324 ze zm.).
 8. Ustawy z dnia 26.06.1974r – Kodeks Pracy – stan prawny na dzień 01.11.2013r.
 9. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 674 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 10. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.).
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 352).
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 31 marca 2014r. poz. 414).
 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2015r., poz. 1113).
 14. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 15. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.).

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 • Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele.
 • Siedziba przedszkola: 02-972 Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 20/U4  
 • Pełna nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele.
 • Organem Prowadzącym Przedszkole jest  osoba fizyczna: Ilona Ochęduszko, działająca w formie  jednoosobowej działalności gospodarczej Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele Ilona Ochęduszko, 02-972 Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 20/U4.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje: MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY W Warszawie.

Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie prawo oświatowe oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 1. Rozszerzony oraz ogólnodostępny  jest  program wspierania rozwoju dziecka poprzez integrację sensoryczną (Si), w  skład której wchodzą między innymi zajęcia takie jak sensoplastyka, matsensoryka czy dogoterapia, zajęcia muzyczne, zajęcia rytmiczne, ruchowe, które zawierają elementy integracji sensorycznej. Pod okiem specjalisty dzieci podlegają badaniom przesiewowym, które są przeznaczone dla każdego dziecka. Natomiast dzieci z wykrytymi dysfunkcjami na etapie badań przesiewowych będą mogły podlegać dalszej diagnozie oraz dodatkowym zajęciom pod okiem terapeuty (za zgodą i za dodatkową opłatą). Przedszkole prowadzi także ogólnodostępne zajęcia ruchowo-korekcyjne, gimnastyczne, teatralne, wokalne, muzyczne.
 2. Corocznie ustala się wykaz proponowanych zajęć z integracji sensorycznej, które prezentowane są w przedszkolu  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Rozszerzony oraz ogólnodostępny jest programu języka angielskiego. Co rocznie ustala się wykaz proponowanych programów nauczania języka angielskiego, które prezentowane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Głównym zadaniem Przedszkola jest:
  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
  2. rozwój zdolności sensorycznych dzieci
  3. rozwój zdolności lingwistycznych dzieci
  4. rozwój zdolności empatycznych dzieci
  5. sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
  6. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
  7. umożliwianie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,
  8. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
  9. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
 1. Realizując powyższe zadania Przedszkole:
  1. zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka, na zasadach określonych w statucie i w umowie,
  2. rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
  3. rozwija wrażliwość pod kątem rozwoju wszystkich zmysłów, wrażliwość empatyczną, emocjonalną, a także wyobraźnię i fantazję dzieci,
  4. stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
  5. stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,
  6. kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,
  7. zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
  8. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, poprzez wycieczki krajoznawcze i wyjazdy  poza teren placówki
  9. tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań
  10. utrzymuje  odpowiedni standard sal zabaw dla dzieci i zewnętrznego terenu w celu rekreacji ruchowej dzieci  
  11. współdziała z rodziną w zakresie wychowania dziecka i przygotowania go do nauki szkolnej, w szczególności integruje środowisko dzieci i rodzin poprzez organizację spotkań z rodzicami, dziadkami, ciekawymi ludźmi, organizację świąt i imprez okolicznościowych, festynów, warsztatów.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę, zmierza do wychowania i rozwoju dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 3

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych i technicznych i administracyjnych:
  1. zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,
  2. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i 
   możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,
  3. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
  4. współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, 
   rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,
  5. współpracuje bezpośrednio z psychologiem, zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach
  6. współpracuje bezpośrednio z logopedą, zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach
  7. współpracuje bezpośrednio z terapeutą integracji sensorycznej zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych, indywidualnych zasadach
  8. współpracuje bezpośrednio z gabinetem stomatologii dziecięcej zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych, indywidualnych zasadach.

Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 4

Organami placówki są:

  1. Organ Prowadzący, zwany dla celów organizacyjnych Przedszkola, Dyrektorem Zarządzającym
  2. Dyrektor Przedszkola
  3. Rada Pedagogiczna

§ 5

1. Zadaniami Organu Prowadzącego Przedszkola są:   

 1. zarządzanie, nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów statutowych, nadanie Statut oraz wprowadzenie zmian do Statutu po ich zaopiniowaniu przez upoważnione organy Przedszkola,
 2. powołanie i odwołanie Dyrektora  Przedszkola, a także sprawowanie nad nim nadzoru,
 3. stały kontakt i współpraca z Dyrektorem Przedszkola,
 4. kierowanie całokształtem działalności Przedszkola, dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 5. zarządza majątkiem Przedszkola,
 6. zatwierdzanie programów rozwoju Przedszkola opracowanych przez Dyrektora Przedszkola,
 7. reprezentacja Przedszkola na zewnątrz,
 8. rozpoznanie odwołania Rodziców od uchwał Rady Pedagogicznej,
 9. rozpoznanie odwołania personelu Przedszkola i Rodziców  od decyzji i zarządzeń Dyrektora  Przedszkola,
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Organami Przedszkola,
 11. prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową w zakresie zatrudniania i zwalniania Dyrektora Przedszkola, Nauczycieli oraz pracowników wspomagających na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu i premiowaniu pracowników oraz ustalanie zakresu obowiązków pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŻ,
 12. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niej należącym,
 13. wyposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie  i materiały niezbędne do realizacji celów i zadań Przedszkola,
 14. organizacja zaopatrzenia w zakresie wyżywienia, środków czystości, materiałów niezbędnych do utrzymania budynku, pomieszczeń w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
 15. zapewnienie odpowiednich kwalifikacji organów Przedszkola i pozostałych pracowników niepedagogicznych oraz dążenie do stałego  podnoszenia tych kwalifikacji poprzez zakup publikacji fachowych, książek branżowych, udział w szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach lub studiach,
 16. ustalanie wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola,  
 17. jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Organów.

2. Organ Prowadzący  Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy      dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

  1. nie przestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu, postanowień umowy lub naruszanie renomy Przedszkola lub dóbr osobistych osób zatrudnionych w Przedszkolu,
  2. podejmowanie przez dziecko zachowań lub działań stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, w tym innych dzieci i pracowników Przedszkola; ocena w/w przesłanki należy do organu prowadzącego,
  3. zaleganie z odpłatnością za pobyt w przedszkolu powyżej jednego okresu płatniczego,
  4. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu w Przedszkolu,
  5. braku współpracy z nauczycielem, psychologiem, terapeutą zajęć sensorycznych oraz kadrą pedagogiczną w kierunku rozwoju dziecka oraz eliminowanie  ewentualnych zachowań, które zagrażają w sposób bezpośredni innym dzieciom,
  6. rozwiązania umowy o kształcenie w placówce,
  7. innych ważnych przyczyn.
 1. Rozwiązanie umowy z rodzicem w trybie przewidzianym w § 22 ust. 4 niniejszego statutu powoduje automatyczne skreślenie ucznia z listy uczniów co następuje z upływem terminu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

§ 6

 1. Stosunek pracy z Dyrektorem Przedszkola nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący Przedszkola.
 2. Zadaniami Dyrektora Przedszkola są :
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. kierowanie działalnością Przedszkola, reprezentowanie go na zewnątrz
  3. odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań statutowych,
  4. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
  5. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
  6. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (Opiekunów prawnych),
  7. opracowywanie wspólnie z Radą Pedagogiczną programu rozwoju placówki i rocznych planów działań,
  8. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  9. zapewnia prawidłowy przebieg stażu Nauczycielowi/ Pomocy Nauczyciela ubiegającemu się o awans zawodowy
  10. nadzorowanie osiąganych wyników nauczania i wychowania,
  11. integrowanie zespołu nauczycielskiego
  12. dbanie o prawidłowy przepływ informacji i relacje z pracownikami
  13. dbanie o prawidłowy przepływ informacji i relacje z rodzicami
 1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w danej placówce Przedszkola nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, przeprowadza rekrutację pracowników i wnioskuje do Organu Prowadzącego Przedszkola o ich zatrudnienie.
 2. Dyrektor Przedszkola ma prawo do:
 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom danej placówki Przedszkola,
 2. wnioskowania do Organu Prowadzącego Przedszkola w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników danej placówki Przedszkola,
 3. wnioskowania do Organu Prowadzącego Przedszkola w sprawie premiowania i nagradzania pracowników,
 4. przyjmowania dzieci do Przedszkola,
 5. oceny pracy nauczycieli,
 6. podpisywania dokumentów i korespondencji,
 7. rekomendowanie, zamawianie stosownych materiałów, elementów wyposażenia bieżącego niezbędnych do codziennej pracy Przedszkola, za uprzednią konsultacją i zgodą z Organu Prowadzącego Przedszkola
 8. powołania po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Przedszkola, Zastępcy Dyrektora, któremu może powierzyć część swoich zadań, pozostając odpowiedzialnym przed Organem Prowadzącym Przedszkola za sposób ich wykonania.
 1. Dyrektor Przedszkola odpowiada ponadto przed Organem Prowadzącym Przedszkola za:
  1. poziom wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,    
  2. zgodność funkcjonowania placówki Przedszkola z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem,                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w placówce Przedszkola i podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,
  4. stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej placówki Przedszkola,
  5. prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
  6. ochronę danych osobowych,
  7. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
  8. informowanie na bieżąco o sytuacjach trudnych, kryzysowych, niestandardowych, w tym związanych z bezpieczeństwem wszystkich osób znajdujących się na terenie Przedszkola

6. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola, trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc, jego obowiązki pełni jego zastępca, jeżeli został powołany lub upoważniony pisemnie przez Dyrektora  Przedszkola członek Rady Pedagogicznej.

7. W przypadku dłuższej nieobecności Dyrektora Przedszkola, jeżeli jego Zastępca nie został powołany, nauczyciela zastępującego wyznacza Dyrektor Organ Prowadzący Przedszkola. Do obowiązków zastępcy Dyrektora Przedszkola, w razie jego powołania należy wspomaganie Dyrektora Przedszkola w wykonywaniu jego zadań określonych w § 6. Zastępca Dyrektora Przedszkola może ponadto prowadzić zajęcia dydaktyczne.

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.

§ 8

1. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Organ Prowadzący, który weryfikuje zgodność podjętych uchwał z założeniami statutowymi placówki.

2. Rada Pedagogiczna ustala w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola program rozwoju Przedszkola i roczne plany działań dydaktyczno-wychowawczych oraz w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie autorskiego programu zajęć.

3. Decyzje Rady Pedagogicznej są podejmowane w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są ważne, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 9

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Organ Prowadzący, który zapewnia wszystkim możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Rozdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

 1. Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele jest Przedszkolem  zlokalizowanym w jednym budynku.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. W Przedszkolu tworzy się maksymalnie 3 oddziały.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 22.
 5. Przedszkole przeznaczone jest na pobyt 58 dzieci.
 6. W oddziale mogą przebywać dzieci w zbliżonym wieku, z różnych roczników, z zastrzeżeniem oddziału odbywającego roczne przygotowanie szkolne. Przedszkole może wyodrębnić oddział lub oddziały dla dzieci najmłodszych, rozpoczynających uczęszczanie do Przedszkola.  
 7. Przedszkole prowadzi roczne przygotowanie szkolne, które rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie obowiązek szkolny.
 8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
 1. podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
 2. program wychowania i rozwoju sensorycznego  dla dzieci w wieku przedszkolnym
 3. rozszerzony program języka angielskiego.
 1. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w ogólnodostępnych zajęciach dodatkowych programowych. Corocznie ustala się wykaz proponowanych zajęć dodatkowych, które prezentowane są w placówce  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Na wniosek Rodzica / Opiekuna prawnego oraz na podstawie dokumentacji dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest możliwość zorganizowania w przedszkolu zajęć/ powołania zespołu specjalistów zgodnie z wytycznymi w/w dokumentacji.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych programowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola .
 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na zewnątrz.
 5. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków, w tym związane z integracją sensoryczną.
 6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 7. Przekazanie dziecka przez Rodzica lub Opiekuna prawnego pod opiekę Przedszkola następuje od godziny 7:00 do godziny 9:00  każdego dnia pracy Przedszkola.  
 8. Dziecko przyprowadzone do Przedszkola Rodzic/Opiekun wprowadza do sali i oddaje pod opiekę Nauczyciela.
 9. Odbieranie dzieci trwa do godziny 18:00.
 10. Odbiór dziecka z Przedszkola odbywa się za potwierdzeniem tego faktu na liście dzieci prowadzonej przez Przedszkole.
 11. Dzieci przyprowadzają i odbierają Rodzice lub osoby pełnoletnie wskazane przez Rodziców w pisemnym upoważnieniu. Odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zachowanie dziecka podczas przyprowadzania do Przedszkola i odbierania Go ponosi Rodzic.
 12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, iż nie jest on w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.
 13. Każdej odmowie wydania dziecka Nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola oraz podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka.
 14. W wypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, Nauczyciel zobowiązany jest telefonicznie powiadomić Rodziców/Opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.
 15. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów prawnych, Nauczyciel oczekuję 1 godzinę, Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
 16. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola przez Rodziców/ Opiekunów prawnych lub osoby upoważnione Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora Przedszkola oraz podjąć odpowiednie działania.
 17. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 18. W kwestiach spornych odebrania dziecka z Przedszkola, przez osoby nieupoważnione,  Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Rodziców oraz policję.

§ 11

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe. Czas tych zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i może wynosić:
  1. z dziećmi w wieku do 4 lat-około 15minut
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat-około 30 minut
 1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola po akceptacji Organu Prowadzącego. Z uwzględnieniem czasu na realizację podstawy programowej.
  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.
  2. Czas pracy Przedszkola w godzinach: 7:00-18:00.
  3. Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku.
  4. Przerwy w działaniu przedszkola to: 01.11 Dzień Wszystkich Świętych,11.11 Dzień Niepodległości, 25-26.12 Święta Bożego Narodzenia oraz  01.01 Nowy Rok, 06.01 Święto Trzech Króli, Poniedziałek Wielkanocny, 1.05 – 3.05 Przerwa Majowa, Boże Ciało, 15.08 Wniebowzięcie NMP. W dni takie jak 24.12 i 31.12 praca Przedszkola zostaje skrócona do godz. 13.00.
 3. Przedszkole dopuszcza prowadzenie dla przyszłych Wychowanków tak zwanego tygodniowego okresu adaptacyjnego, przed przystąpieniem do ramowej Umowy o świadczenie usług, wg opłaty opisanej w umowie.

§ 12

 1. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora  Przedszkola. Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań Rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Dyrektor  Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu Nauczycielowi oraz Pomocy Nauczyciela. Ilość nauczycieli pracujących z dziećmi w ramach każdego oddziału ustala Dyrektor Przedszkola. Dopuszcza się ustalenie mniejszej liczby Nauczycieli dla danego oddziału w przypadku sytuacji losowych lub wyjątkowych dotyczących Nauczyciela przydzielonego do oddziału lub z przyczyn niezależnych od Przedszkola lub z przyczyn organizacyjnych.
 4. W czasie absencji Nauczyciela, Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów (liczba dzieci nie może wtedy przekroczyć 25). W takich sytuacjach opiekę zawsze sprawuje Nauczyciel.
 5. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik Przedszkola, wyznaczony przez Dyrektora.  Przedszkola.
 7. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
  1. 3 sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
  2. salę integracji sensorycznej
  3. pomieszczenie socjalne,
  4. pomieszczenie gospodarcze,
  5. catering
  6. wydawalnię
  7. szatnię,
  8. szatnię dla nauczycieli
  9. pokój dla specjalistów (terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, pedagog, logopeda)
  10. pokój dla Organu Prowadzącego Przedszkola , Dyrektora Przedszkola i Nauczycieli
  11. łazienki dla dzieci i personelu
  12. łazienkę dla osób z niepełnosprawnością

§13

 1. Przedszkole utrzymuje się:
  1. z dotacji,
  2. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, które uiszcza się z góry do 5-go każdego miesiąca przez 12 miesięcy
  3. wpisowego,  
  4. środków własnych przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Organ

Prowadzący.

  1. z darowizn i sponsorów.

§ 14

 1. Opłaty za świadczenia z zakresu opieki, wychowania i nauczania przedszkolnego ustala Organ Prowadzący Przedszkola w umowie zawartej z Rodzicem lub Opiekunem prawnym dziecka.
 2. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 3. Szczegółowe warunki płatności za Przedszkole zawarte są w Umowie o świadczeniu usług i Tabeli opłat na dany rok.
 4. Tabela opłat uchwalana jest odrębnie na każdy rok i podawana do wiadomości rodziców. Uchwalenie lub zmiana Tabeli opłat nie wymaga zmiany Statutu ani Umowy o świadczenie usług.
 5. O uchwaleniu lub zmianie Tabeli opłat Dyrektor Przedszkola powiadomi Rodziców osobiście lub na piśmie lub drogą mailową lub poprzez Portal Rodzica na stronie internetowej Przedszkola, niezwłocznie po jej uchwaleniu. Rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o uchwaleniu lub zmianie Tabeli opłat odmówić jej zaakceptowania, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego albo złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług, jeśli nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania.

Jeżeli Rodzice nie złożą oświadczenia, o którym mowa wyżej we wskazanym terminie uważa się, że zaakceptowali nową lub zmienioną Tabelę opłat.

 1. W przypadku absencji dziecka w Przedszkolu stawka żywieniowa nie podlega zwrotowi.
 2. Organ prowadzący Przedszkola gwarantuje całej Radzie Pedagogicznej oraz Pomocom Nauczyciela wyżywienie w postaci jednego posiłku obiadowego dziennie.
 3. Dziecko uczęszczające do Przedszkola musi być ubezpieczone- opłatę tą uiszcza Przedszkole.
 4. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Przedszkola w roku szkolnym dysponuje Organ Prowadzący Przedszkola.

Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 15

 1. W przedszkolu zatrudnieni są Nauczyciele, Pomoce Nauczyciela,  pracownicy administracji i obsługi. Organ Prowadzący może powołać dodatkowe stanowiska pracy.
 2. Liczbę pracowników ustala Organ Prowadzący w zależności od ilości dzieci, potrzeb, wymogów organizacyjnych placówki.
 3. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw Wychowanków i wybranych aspektów działalności Przedszkola.
 4. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię Przedszkola, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne/własność prywatną.
 5. Każdy pracownik zna i przestrzega Prawa Dziecka.
 6. Każdy pracownik zna i przestrzega zasady BHP.
 7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
 8. Pracownicy Przedszkola mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
 9. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

§ 16

 1. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
 3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
  1. poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
  2. włączania rodziców w działalność placówki,
  3. udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
 4. Do zakresu zadań Nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu,
  4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w Przedszkolu  i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
  5. stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania,
  1. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno–pedagogiczną, zdrowotną itp.,
  2. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  3. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  4. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  5. współdziałanie z Rodzicami/ Prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw Rodziców/Prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w Przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  6. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny plan pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. realizacja zaleceń Dyrektora Przedszkola i osób kontrolujących,
  8. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  9. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
  10. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności Przedszkola,
  11. zapewnienie dzieciom w Przedszkolu troskliwej, serdecznej, zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki,
  12. ponoszenie odpowiedzialności  w zakresie całokształtu działalności Przedszkola.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
  1. tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i za zgodą Dyrektora Przedszkola,
  2. decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
  3. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 2. Pomoc Nauczyciela posiada kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Podstawowym obowiązkiem Pomocy Nauczyciela jest:
  1. racjonalne pielęgnowanie i wychowywanie dzieci,
  2. przestrzeganie rozkładu dnia w swoim oddziale,
  3. Pomoc Nauczycielowi w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
  4. nadzór nad odpowiednim przygotowaniem dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
  5. odpowiedzialność materialna za sprzęt, bieliznę i zabawki w swojej grupie.
  6. dbanie o ład i porządek w sali, szatni, toalecie.

§ 17

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele – instruktorzy ze specjalnym przygotowaniem w celu współorganizowania kształcenia.

§ 18

 1. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:
  1. zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu jego otoczenia w ładzie i czystości,
  2. dbałość o powierzone mienie.

§ 19

 1. Dyrektor  Przedszkola powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków. Odpis zakresu obowiązków umieszczony jest w teczce akt osobowych każdego pracownika.

Rozdział VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20

 1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do

Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 1. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  4. poszanowania jego godności osobistej,
  5. poszanowania własności,
  6. opieki i ochrony,
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  8. akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
  9. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
  10. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
  11. snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
  12. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
  13. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 1. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
  1. aktywności, twórczości, eksperymentowania,
  2. samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
  3. zaradności wobec sytuacji problemowych,
  4. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
  5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
  6. tolerancji, otwartości wobec innych,
  7. bycia z innymi i dla innych pomocnym,
  8. przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.
 2. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Przedszkola, Regulaminie Przedszkola a zwłaszcza dotyczących:
 1. udziału w zajęciach oraz właściwego zachowania w ich trakcie
 2. właściwego zachowania wobec Nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz pozostałych wychowanków
 3. wykazywania dbałości o ład i porządek w Przedszkolu
 4. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Nauczyciela.
 1. Wychowankom Przedszkola zabrania się wnoszenia na teren Przedszkola przedmiotów, substancji i środków zagrażających życiu i zdrowiu.
 2. Wychowankowie Przedszkola mają obowiązek szanować sprzęt Przedszkola oraz wyposażenie pomieszczeń Przedszkola. Za wyrządzoną szkodę odpowiada wychowanek, który ją wyrządził. Rodzice w takich przypadkach są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody.

§ 21

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez Rodziców (Opiekunów prawnych), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez Rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Rodzice (Opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 22

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Przyjęć dzieci do Przedszkola dokonuje każdorazowo Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Nie zgłoszenie się dziecka do przedszkola w terminie 14 dni od daty zgłoszenia na karcie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy.
 4. Dyrektor  Przedszkola zawiera z Rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej do zakończenia edukacji przedszkolnej z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia jest zagrożenie życia lub zdrowia albo mienia innych osób w następstwie działań lub zachowań dziecka, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Z wnioskiem o skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola może wystąpić Dyrektor Przedszkola lub każdy członek Rady Pedagogicznej.
 6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola podejmuje Organ Prowadzący Przedszkola, na wniosek organów wskazanych w Rozdziale III &4 ust. 1, Rodziców lub z urzędu.  
 7. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola, gdy:
  1. notorycznie lekceważy zasady obowiązujące w Przedszkolu
  2. uporczywie narusza zasady współżycia społecznego, a jego zachowania lub działania zagrażają bezpieczeństwu lub godności innych dzieci czy pracowników Przedszkola
  3. znęca się psychiczne lub fizyczne nad innymi dziećmi, dokonuje kradzieży lub wymuszeń
  4. notorycznie uniemożliwia Nauczycielom prowadzenie zajęć
  5. posiada na terenie Przedszkola lub imprezach szkolnych przedmioty, substancje lub materiały niebezpieczne.
 1. Dziecko może być również skreślone z listy wychowanków Przedszkola, gdy jego Rodzice:
  1. nie respektują przyjętych uprzednio zobowiązań wynikających ze Statutu, Regulaminu Przedszkola, Tabeli opłat, Zasad Organizacji lub Umowy o świadczeniu usług,
  2. mimo podejmowanych przez Przedszkole prób, nie podejmują współpracy w ważnej, zdaniem Przedszkola, dla dobra dziecka lub dla dobra lub bezpieczeństwa innych wychowanków Przedszkola sprawie, uchylają się przed wykonaniem zaleconych przez Przedszkole badań lekarskich lub psychologicznych, a także przed respektowaniem zaleceń specjalistów,
  3. podważają dobre imię placówki, działają na jej niekorzyść, zachowują się nagannie wobec innych wychowanków Przedszkola, lub  wobec nauczycieli i pracowników
  4. zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola,
 1. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola, Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie dziecka i jego Rodziców oraz do doręczenia pisemnej decyzji Rodzicom o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola. Uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Przedszkole umowy o świadczenie usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli nie wygasła lub nie została rozwiązana w jakikolwiek sposób w terminie wcześniejszym.

10. Rodzicom przysługuje prawo do odwołania od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków Przedszkola do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie w trybie odwoławczym zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Rozdział VII RODZICE WYCJOWANKÓW

§ 23

   1. Do podstawowych obowiązków Rodziców/ Opiekunów Prawnych dziecka należy:
    1. przestrzeganie niniejszego Statutu,
    2. nieprzebywanie na terenie Przedszkola pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
    3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez Rodziców lub przez upoważnioną przez Rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; osoba odbierająca dziecko nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
    4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu
    5. Terminowe uiszczanie opłat za imprezy, wycieczki określane jako płatne przez Rodziców.
    6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
    7. po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, Dyrektor  Przedszkola może zażądać od Rodziców/ Opiekunów prawnych okazania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka i możliwości uczęszczania do Przedszkola.

§ 24

   1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
   2. Rodzice maja prawo do:
    1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
    2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
    3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
    4. wyrażania i przekazywania Nauczycielowi oraz Dyrektorowi Przedszkola, a także Dyrektorowi Zarządzającemu Przedszkola wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
    5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
    6. przebywania w Przedszkolu w uzasadnionych przypadkach.

§ 25

Rodzice za szczególne zaangażowanie w wspieranie pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej.

§ 26

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.

§ 27

   1. Cele współpracy Przedszkola z Rodzicami
    1. dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
    2. wszechstronny rozwój dziecka,
    3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
    4. zapoznanie rodziców z realizowanymi w Przedszkolu planami, programami pracy,
    5. przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w Przedszkolu,
    6. przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
    7. przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
    8. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
    9. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i Przedszkola,
    10. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz Przedszkola,
    11. podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
    12. ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
    13. promowanie Przedszkola w środowisku lokalnym.

§ 28

   1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
    1. zebranie grupowe,
    2. konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola, Nauczycielami i Specjalistami,
    3. pedagogizacja Rodziców,
    4. organizacja kącików dla Rodziców,
    5. zajęcia otwarte,
    6. warsztaty
    7. wspólne inicjatywy, konkursy i imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,
    8. spotkania integracyjne, festyny.

 

Rozdział VIII PROMOCJA PRZEDSZKOLA

§ 29

 1. Cele działań promocyjnych:
  1. upowszechnianie w środowisku roli wychowania Przedszkolnego,
  2. upowszechnianie istoty integracji sensorycznej
  3. pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
  4. nawiązania współpracy ze sponsorami i partnerami.

§ 30

 1. Działania promocyjne obejmują:
  1. popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
  2. dbałość o dobrą opinię Przedszkola w środowisku lokalnym,
  3. współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym prowadzenie strony internetowej, prezentację w lokalnych mediach,
  4. organizację uroczystości,
  5. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  6. upowszechnianie informacji o Przedszkolu.

Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Statut wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Przedszkola.
 3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej lub Organu Prowadzącego Przedszkola , przy zachowaniu procedury opiniowania projektu.
 4. W przypadku zmian w Statucie Organ Prowadzący Przedszkola ogłasza ujednolicony tekst Statutu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Statutu, decyzję podejmuje Organ Prowadzący Przedszkola.
 6. O zmianach Statutu Dyrektor Przedszkola powiadomi Rodziców na piśmie niezwłocznie po jego wejściu w życie, poprzez przesłanie tekstu jednolitego Statutu. Rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania tekstu jednolitego Statutu odmówić zaakceptowania zmian, poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się wówczas z upływem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Rodzice nie złożą wypowiedzenia w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się, że zaakceptowali Statut w zmienionej treści.
 7. Przedszkole nie jest Przedszkolem integracyjnym. Nie jest także Przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.
 8. Przedszkole prowadzi monitoring wewnętrzny na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnia Rodzicom dostęp w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem czasowym co do dostępności: maksymalnie do 14 dni wstecz od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

§ 32

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 33

 1. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości.
 2. Zmiany w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek Organu Prowadzącego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem 30.04.2020r

Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele

+48 510 480 260

07:00 - 18:00

Aleja Rzeczypospolitej 20/U4 02-972 Warszawa