Procedura bezpieczeństwa związana z wirusem SARS-CoV-2

I. Specyfikacja dokumentu

Cel dokumentu

Celem wprowadzenia Procedury jest:

  1. Troska o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków podopiecznym oraz kadrze sprawującej opiekę nad podopiecznymi w placówce oświatowej.

  2. Zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusem SARS-CoV-2.

Data wdrożenia

Procedura obowiązuje z dniem 01.06.2020 r.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

II. Definicje

Do celów niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:

DEZYNFEKCJA – Proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.

PLACÓWKA – Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele

PODOPIECZNI – Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Reksio i Przyjaciele

RODZICE – Należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY – Osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela lub na innym stanowisku, świadczące pracę na rzecz Niepublicznego Przedszkola Reksio i Przyjaciele

III. Opis postępowania

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu Reksio i Przyjaciele w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2:

 1. Każdy pracownik/współpracownik ma obowiązek dbać o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Placówka wprowadziła zasady funkcjonowania w oparciu o m.in. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,
 2. Pracownicy/współpracownicy mają obowiązek poddać się codziennemu pomiarowi temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5 °C, pracownik/współpracownik nie zostanie dopuszczony do świadczenia pracy w placówce. Wyniki pomiaru nie są utrwalane przez placówkę. Pomiar temperatury ciała dotyczy każdej osoby odwiedzającej placówkę.
 3. Pomiar temperatury ciała wykonywany jest przez upoważnionego pracownika/ współpracownika, na terenie placówki w miejscu zapewniającym prywatność.
 4. Pracownicy/współpracownicy, u których występują objawy/okoliczności mogące świadczyć o potencjalnej możliwości zakażania koronawirusem SARS-CoV-2 powinni w dniu wystąpienia objawów/okoliczności poinformować telefonicznie o ich wystąpieniu dyrektora placówki.
 5. Do najczęstszych objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 należą: gorączka,kaszel,duszność.
 6. Do okoliczności mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 należą:podróż lub pobyt za granicą,bliski kontakt z osobą powracającą z zagranicy,bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,przebywanie jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem.
 7. Jeżeli w domu pracownika/współpracownika przebywa osoba objęta kwarantanną, pracownik/współpracownik przez okres kwarantanny tej osoby również zostaje objęty kwarantanną.
 8. Każdy pracownik/współpracownik ma dostęp do indywidualnych środków ochrony osobistej. Pracownicy/współpracownicy są zobowiązani do zachowania szczególnych środków ostrożności.
 9. Pracownicy/współpracownicy mają obowiązek częstej dezynfekcji/mycia rąk zgodnie z instrukcjami wywieszonymi w placówce.
 10. Pracownicy/współpracownicy na terenie placówki nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust, z wyjątkiem osób przygotowujących oraz podających posiłki podopiecznym.
 11. W przypadku bliskiej interakcji z podopiecznym opiekun grupy ma obowiązek zakrycia nosa i ust oraz założenia jednorazowych rękawiczek.
 12. Pracownicy/współpracownicy zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.
 13. Pracownicy /współpracownicy przebywają w salach i pomieszczeniach, do których zostali przydzieleni. Niedopuszczalne jest grupowanie się pracowników.
 14. Każdy pracownik/współpracownik dba o przebywanie podopiecznych w wyznaczonych i stałych salach.
 15. Placówka wprowadziła zakaz wchodzenia rodziców podopiecznych na teren placówki, poza Strefę Zero.
 16. Dzieci są odbierane od rodziców przez opiekunów grup i odprowadzane do grup.
 17. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem przez wideo-domofon.
 18. Codziennie pracownicy/współpracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości w placówce dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach, w których spożywane są posiłki.
 19. Przed oraz po każdym posiłku pracownicy/współpracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości w placówce dezynfekują stoły i poręcze krzeseł.
 20. Z terenu placówki zostały czasowo usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wózki,).
 21. Pracownicy/współpracownicy dbają, aby na teren placówki podopieczni nie wnosili żadnych, niepotrzebnych przedmiotów.
 22. Każda grupa liczy nie więcej niż 12 podopiecznych.
 23. Minimalna przestrzeń w sali do wypoczynku, zabawy i zajęć podopiecznych nie jest mniejsza niż 4 m2 na jednego podopiecznego i każdego opiekuna.
 24. Placówka, ze względów bezpieczeństwa zrezygnowała z mycia zębów przez dzieci po posiłkach oraz z leżakowania.
 25. Pracownicy /współpracownicy mogą spożywać tylko posiłki przygotowane przez katering lub przygotowane gotowe posiłki w domu przyniesione w plastikowych pojemnikach nadających się do dezynfekcji. Pojemnik wkładany do lodówki musi być wcześniej zdezynfekowany.
 26. Dzieci nie mają swobodnego dostępu do wody pitnej – podaje ją dziecku osoba dorosła.
 27. Wyjścia poza teren placówki w ramach prowadzenia zajęć zostały zakazane.
 28. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 °C lub są wyparzane.
 29. Opiekunowie danej grupy mają obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę.
 30. Gimnastykę prowadzi się w salach przy otwartych oknach.
 31. Opiekunowie grup mają obowiązek prowadzić dla podopiecznych zajęcia na temat sposobów zwalczania i przeciwdziałania SARS-CoV-2 dostosowane do wieku podopiecznych.
 32. Każdy pracownik/współpracownik otrzymał numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Wykaz niezbędnych numerów telefonów został wywieszony na terenie placówki, w miejscu dostępnym dla pracowników/współpracowników.
 33. Opiekunowie danej grupy mają obowiązek zadbać o aktualizację danych kontaktowych do opiekunów prawnych podopiecznych.
 34. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji z dyrektorem placówki, opiekun danej grupy ma prawo żądać od rodziców podopiecznego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że stan zdrowia podopiecznego pozwala na uczęszczanie do placówki.
 1.  

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u podopiecznych lub przed wejściem do placówki:

  1. Pomiar temperatury ciała podopiecznych, opiekunów podopiecznych, pracowników/ współpracowników dokonywany jest przy wejściu na teren placówki.
  2. Jeżeli u osoby odwiedzającej placówkę zostanie stwierdzona temperatura ciała powyżej 37,5 °C, pracownik/współpracownik nie wpuszcza danej osoby na teren placówki. Jeżeli opiekun podopiecznego ma temperaturę ciała powyżej 37,5 °C podopieczny nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez placówkę.
  3. W sytuacji, gdy osoba odwiedzająca placówkę przybywa do placówki w celu odbioru podopiecznego, a zostanie u niego stwierdzona temperatura ciała powyżej 37,5 °C, pracownik/współpracownik nie wpuszcza danej osoby na teren placówki, jednakże ma obowiązek umożliwić odbiór dziecka tej osobie.
  4. Jeżeli temperatura ciała powyżej 37,5 °C zostanie stwierdzona u podopiecznego, pracownik/współpracownik przydzielony do wykonywania pomiarów temperatury odmawia wpuszczenia podopiecznego na teren placówki.
  5. Pracownik/współpracownik przydzielony do wykonywania pomiarów temperatury ciała nie zapisuje nigdzie ich wyników.
  6. Pomiar temperatury ciała odbywa się w obrębie Strefy Zero, bez udziału osób trzecich, co zapewnia prywatność.
  7. Dodatkowo, jeżeli mimo temperatury ciała poniżej 37,5 °C, pracownik/współpracownik upoważniony do mierzenia temperatury stwierdzi występowanie u osoby odwiedzającej placówkę, w tym u podopiecznego objawów chorobowych tj. suchy kaszel, duszności, wysypkę nie wpuszcza tych osób na teren placówki. Jednocześnie pracownik/współpracownik rekomenduje konsultację lekarską stanu zdrowia.
  8. Dalsze postępowanie dyrektor konsultuje z powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną.

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pracowników/współpracowników przed wejściem do placówki

 1. Pracownicy/współpracownicy przed przystąpieniem do pracy poddawani są pomiarowi temperatury ciała. Pracownik/współpracownik, u którego stwierdzono temperaturę ciała powyżej 37,5 °C lub inne objawy chorobowe kaszel, katar, duszność, wysypka przed przystąpieniem do pracy zostaje skierowany do domu. Jednocześnie pracownik/współpracownik rekomenduje konsultację lekarską stanu zdrowia.
 2. Jeżeli mimo temperatury ciała poniżej 37,5 °C, pracownik/współpracownik ma objawy chorobowe tj. suchy kaszel, katar, duszności, wysypka zostaje skierowany do domu. Jednocześnie pracownik/współpracownik rekomenduje konsultację lekarską stanu
 3. Decyzja w sprawie dalszego postepowania należy do
 4. Pracownik/współpracownik przydzielony do wykonywania pomiarów temperatury ciała nie zapisuje nigdzie ich wyników oraz pomiar temperatury ciała odbywa się w miejscu postronnym, które zapewnia prywatność.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników/współpracowników w trakcie wykonywanej przez niego pracy

 1. Jeżeli u pracownika/współpracownika, stwierdzono temperaturę ciała powyżej 37,5°C lub inne objawy chorobowe kaszel, katar, duszność, wysypka w trakcie wykonywanej przez niego pracy na terenie placówki podejmuje się postępowanie zależne od samopoczucia pracownika/współpracownika. Jeśli stan pracownika/współpracownika na to pozwala, pracownik/współpracownik zostaje skierowany do domu. Jednocześnie przełożony rekomenduje konsultację lekarską stanu zdrowia. Jeśli stan pracownika /współpracownika budzi niepokój zostaje on odesłany do pomieszczenia zapewniającego izolację.
 2. Podobnie jak w odniesieniu do osób odwiedzających placówkę pracownik/współpracownik przydzielony do wykonywania pomiarów temperatury ciała nie zapisuje nigdzie ich wyników, a pomiar temperatury ciała odbywa się w miejscu postronnym, które zapewnia prywatność.
 3. Jeżeli mimo temperatury ciała poniżej 37,5°C, pracownik/współpracownik ma objawy chorobowe tj. suchy kaszel, katar, duszności, wysypka w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych podejmuje się postępowanie zależne od samopoczucia pracownika/współpracownika. Jeśli stan pracownika/współpracownika na to pozwala pracownik/współpracownik zostaje skierowany do domu. Jednocześnie przełożony rekomenduje konsultację lekarską stanu zdrowia. Jeśli stan pracownika/współpracownika budzi niepokój zostaje on odesłany do pomieszczenia zapewniającego izolację.
 4. Dalsze postępowanie jest uzależnione od dyrektora.
 5. Pracownik, który przebywał w pomieszczeniu izolacyjnym dezynfekuje pomieszczenie zapewniające izolację, i udaje się do domu.
 6. Pomieszczenie jest wyłączone z użytkowania. Pomieszczenie jest myte, dokładnie dezynfekowane oraz wietrzone.
 7. Dezynfekcji podlega również droga dojścia pracownika do pomieszczenia, w którym przebywał (poręcze, klamki, drzwi oraz inne elementy, których mogła ta osoba dotykać).
 8. Dezynfekcji podlega też pomieszczenie będące miejscem pracy pracownika podejrzanego o zakażenie koronawirusem, a pozostali pracownicy są ewakuowani do innego pomieszczenia.
 9. Personel, który miał bliski kontakt z pracownikiem, co do którego zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest odsuwany od świadczenia pracy i przebywa na kwarantannie, do czasu uzyskania informacji o diagnozie lekarskiej lub ewentualnych testach, jeśli zostaną zlecone przez lekarza.
 10. W przypadku otrzymania od pracownika/współpracownika informacji o objawach/ okolicznościach mogących świadczyć o potencjalnym zakażaniu koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor podejmuje decyzję w zakresie dalszego postępowania.

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u dziecka w trakcie zajęć

 1. Jeżeli w trakcie zajęć w placówce u podopiecznego wystąpią pojedyncze lub wszystkie z wymienionych objawów chorobowych koronawirusa SARS-CoV-2 tj. gorączka, suchy kaszel, duszności, wysypka zostaje on skierowany wraz z pracownikiem/współpracownikiem do pomieszczenia zapewniającego izolację.
 2. O tym fakcie natychmiast zostaje poinformowany dyrektor przedszkola.
 3. Dyrektor, lub osoba przez niego upoważniona, natychmiast powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców podopiecznego i wzywa do bezzwłocznego odbioru dziecka oraz informuje rodziców o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz rekomenduje konsultację lekarską stanu zdrowia.
 4. Pracownik przed wejściem z dzieckiem do pomieszczenia zapewniającego izolację zakłada strój ochrony osobistej chroniący przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 tj.; fartuch z długim rękawem, rękawiczki, maseczkę. Pracownik przekazuje maseczkę podopiecznemu.
 5. Pracownik/współpracownik, który towarzyszy dziecku zachowuje wymagany dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.
 6. Pracownik/współpracownik, który towarzyszy dziecku, bezwzględnie dba o zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego podopiecznego do czasu odbioru go przez rodziców.
 7. Po opuszczeniu placówki przez podopiecznego, który zostaje odprowadzony do rodzica przez pracownika w stroju ochronnym, pracownik dezynfekuje pomieszczenie zapewniające izolację, następnie swój strój ochronny, zdejmuje elementy ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, umieszcza je w worku foliowym i wrzuca do zamkniętego kosza. Następnie dezynfekuje ręce i udaje się do domu.
 8. Pomieszczenie jest wyłączone z użytkowania. Pomieszczenie jest myte, dokładnie dezynfekowane oraz wietrzone.
 9. Dezynfekcji podlega również droga dojścia pracownika/dziecka do pomieszczenia, w którym przebywali (poręcze, klamki, drzwi oraz inne elementy, których mogła ta osoba dotykać).
 10. Dezynfekcji podlega też sala, w której przebywało dziecko, a przebywające tam inne dzieci przeniesione do innej sali.
 11. Personel, który miał bliski kontakt z dzieckiem, co do którego zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jest odsuwany od świadczenia pracy i przebywa na kwarantannie, do czasu uzyskania informacji o diagnozie lekarskiej lub ewentualnych testach, jeśli zostaną zlecone przez lekarza. 
 12. W dalszej kolejności dyrektor kontaktuje się z powiatowa stacją sanitarno- epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej wytycznymi.

6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Jeżeli placówka otrzyma informację, iż na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, organ prowadzący oraz właściwego kuratora oświaty o powstałym zagrożeniu epidemicznym i postępuje zgodnie z ich zaleceniami.
 2. W dalszej kolejności po uzyskaniu informacji iż na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor identyfikuje pracowników/współpracowników, którzy mogli mieć kontakt z daną osobą.
 3. Proces identyfikacji pracowników/współpracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć kontakt z daną osobą nie powinien doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2.
 4. Po identyfikacji dyrektor lub wyznaczeni przez dyrektora pracownicy/współpracownicy informują rodziców, że na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Podczas rozmowy należy zwrócić uwagę, iż w związku z zaistniałą sytuacją występuje konieczność obserwowania stanu zdrowia i regularnego mierzenia temperatury dziecka i wszystkich domowników, z zastrzeżeniem, że osoby, które nie mają objawów chorobowych nie powinny zgłaszać się do lekarza, gdyż w ten sposób jedynie zwiększą u siebie ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 5. Dyrektor zarządza dodatkową dezynfekcję przedszkola, którą zleca do wykonania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.
 6. Dyrektor w porozumieniu z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, kuratorem oświaty oraz organem prowadzącym podejmuje decyzję o zamknięciu placówki.

7. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Adresatami klauzuli informacyjnej są osoby zatrudnione w placówce.
  2. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele w Warszawie (Administrator). Kontakt z Administratorem: Warszawa 02-972 e-mail i.ocheduszko@przedszkole-reksio.waw.pl

 Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

3. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Administrator może podejmować następujące działania profilaktyczne lub zaradcze, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy u Administratora oraz ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych, związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych:

a) przekazywanie służbom sanitarnym lub kryzysowym na ich wniosek danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) osób zatrudnionych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -„realizacja obowiązku prawnego” oraz „prawnie uzasadniony interes”,

b) pomiar temperatury ciała osób zatrudnionych (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu pracy) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”,

c) przetwarzanie danych nt. osób zatrudnionych w zakresie bycia nosicielem wirusa COVID19 lub chorowania na COVID19, otrzymanych od służb sanitarnych lub kryzysowych (podstawa prawna – 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu pracy) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”,

d) gromadzenie informacji o ewentualnym pobycie osób zatrudnionych na obszarach objętych pandemią wirusa COVID19 (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu pracy) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”.

4. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność podejmowania przez Administratora działań profilaktycznych lub zaradczych.

5. Dane Administrator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a)okres wynikający z przepisów prawa,

b) okres związany z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

c) okres, przez który o dane mogą zwracać się do Administratora służby sanitarne lub kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu

6. Mogą Państwo złożyć wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy

7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane Administrator może przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem w zakresie realizacji wskazanych celów.

8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): ocheduszko@przedszkole-reksio.waw.pl

PROCEDURA bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Niepublicznym Przedszkolu Reksio i Przyjaciele w Warszawie w okresie pandemii koronawirusa

 1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych/nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji/.
 2. Dziecko do przedszkola przyprowadza i z przedszkola odbiera jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują poza przedszkolem.
 3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola musi być wyposażona w indywidualne środki ochrony osobistej takie jak: maseczka lub przyłbice.
 4. Dziecko, po ukończeniu roku życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 5. Drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte w ciągu całego dnia.
 6. Możliwe jest wejście tylko i wyłącznie do przedsionka przedszkola (do tzw. Strefy Zero).
 7. W przedsionku może przebywać wyłącznie jedna osoba dorosła z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz przedszkola, zachowując 2 m odległości między sobą.
 8. Po wejściu do przedsionka przedszkola opiekun/rodzic zobligowany jest do dezynfekcji rąk (według instrukcji) płynem zapewnionym przez przedszkole, znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 9. Rodzic/opiekun zdejmuje dziecku maseczkę. Jeśli ma ona zostać w szatni, rodzic umieszcza ją w plastikowej torebce i przekazuje pracownikowi przedszkola. Maseczka bez zabezpieczenia nie będzie przyjmowana przez personel przedszkola.
 10. Rodzic/opiekun przekazuje pracownikowi przedszkola wypełnioną ankietę zawierającą istotne informacje o stanie zdrowia dziecka i rodziny oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
 11. Pozytywna odpowiedź na chociaż jedno pytanie w ankiecie skutkuje odmową wpuszczenia podopiecznego na teren placówki.
 12. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka oraz jego opiekuna (brak zgody na pomiar temperatury, wyrażonej w oświadczeniu rodzica, skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola). Jeśli temperatura dziecka lub opiekuna będzie wynosić lub przekroczy 37,5 ͦC, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 13. Rodzic/opiekun po wejściu z dzieckiem do Strefy zero, przekazuje dziecko pracownikowi grupy, który idzie z dzieckiem do szatni, a następnie przekazuje je nauczycielowi odpowiedniego oddziału.
 14. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek. Możliwe jest jedynie przyniesienie rzeczy osobistych dziecka takich jak kapcie i zapasowe ubrania.
 15. Zapasowe ubrania powinny być wcześniej uprane, uprasowane i umieszczone w plastikowym woreczku.
 16. W czasie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym dziecko może spożywać tylko produkty i potrawy przygotowane w przedszkolu.
 17. Dziecko, na terenie przedszkola, nie ma obowiązku noszenia maseczki. Jeśli rodzic wyrazi życzenie, aby dziecko nosiło maseczkę musi ją dziecku zapewnić.
 18. Osoba odbierająca dziecko zgłasza ten fakt nauczycielowi poprzez domofon znajdujący się przy drzwiach wejściowych w przedsionku przedszkola – w Strefie Zero. Następnie rodzic czeka na dziecko. Nie wchodzi do wnętrza przedszkola.
 19. Dziecko jest przyprowadzone do rodzica/opiekuna przez pracownika grupy i po sprawdzeniu czy rodzic/opiekun jest upoważniony do odbioru, przekazane pod jego opiekę.
 20. Każda osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem na każdorazowe żądanie pracownika przedszkola.
 21. Po odebraniu dziecka należy bezzwłocznie opuścić przedsionek przedszkola.
 22. Kontakt rodzica z nauczycielem możliwy jest poprzez ustalone w danym oddziale kanały komunikacyjne takie jak, np.: e-mail, telefon.

Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele

+48 510 480 260

07:00 - 18:00

Aleja Rzeczypospolitej 20/U4 02-972 Warszawa